Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Budżet gminy uchwalony jednomyślnie

Głównym punktem XIV sesji Rady Gminy Nowy Żmigród było przyjęcie budżetu na 2016 rok. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, którą poprzedziła krótka dyskusja. Radny Henryk Strzelec przekrojowo odniósł się do całości dochodów i wydatków gminy twierdząc, że to budżet realny i dopasowany do aktualnej sytuacji w gminie.

Z kolei radny Mateusz Smyka podziękował za przygotowanie autopoprawki do projektu budżetu, która opiewała na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GOK na organizację "Dni Ziemi Żmigrodzkiej 2016" i pozostawieniu tych środków w budżecie Gminy. Jak stwierdził, pozwoli to na większą kontrolę przy organizacji takiej imprezy i pozwoli na bardziej efektywne spożytkowanie tych środków. Komisje stałe rady gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a opinię w tej sprawie przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji.

 

Uchwała budżetowa przedstawia się następująco. Dochody zaplanowano na kwotę 27.295.119,98 zł, z czego 2.272.792,89 zł zaplanowano jako dochody z majątku gminy. Wydatki zaplanowano dokładnie na poziomie dochodów, tj. 27.295.119,98 zł, z czego 3.702.471,40 zł zostanie wydatkowane na majątek gminy. Przychody i rozchody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ich spłaty zaplanowano po obu stronach na kwotę 1.428.440,00 zł. Największe wydatki pochłonie dział 801 budżetu, tj. oświata i wychowanie, a zaplanowana kwota wynosi 11.278679,00 zł. Przy założeniu, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 wyniesie 7.525.843,00 zł, po uwzględnieniu dochodów własnych w oświacie gmina będzie musiała dopłacić do zadań oświatowych kwotę 3.465.139,00 zł, tj. 12,69% dochodów w ujęciu globalnym. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to sprawa przedstawia się następująco. W jednostkach pomocniczych (sołectwach) na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie ze środkami Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 353.128,23 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 525.748,00 zł a obejmują one m.in: modernizację dróg gminnych, modernizację remiz OSP i domów ludowych, zakupy nieruchomości, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach oraz wykonanie studni głębinowych. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie" - w wieloletniej prognozie finansowej uchwalono, że limit wydatków na 2016 rok w związku z tą inwestycją wynosi 1.000.000,00zł.

Dodatkowo rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy (zwiększenie o nieco ponad 600 zł brutto). W dyskusji nad tą uchwałą przewijał się wątek dużego zaangażowania Wójta w ciągu pierwszego roku pracy, pozyskania znacznych środków na budowę hali sportowej, oraz działania na rzecz dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. W dyskusji podnoszono pozytywną zmianę w sposobie zarządzania gminą oraz zmianę sposobu podejścia do mieszkańców.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród opracowanej przez Pomorską Grupę Kapitałową na zlecenie Związku Dorzecza Gmin Wisłoki.

Uchwalono również plan pracy Rady Gminy oraz komisji stałych na 2016 rok. W dyskusji radny Mateusz Smyka zawnioskował o rozpoczęcie prac nad zmianą statutu gminy, celem umożliwienia wysyłania radnym projektów uchwał i innych materiałów z gminy w formie elektronicznej. Jak stwierdził pozwoli to obniżyć koszty papieru, wydruku, opłat pocztowych itp. Radny Henryk Strzelec poprosił również o przeprowadzenie dyskusji nad jakością prac poszczególnych komisji rady twierdząc, że możliwe są pozytywne zmiany w tej materii.

Na zakończenie sesji w obszernej prezentacji multimedialnej Wójt Grzegorz Bara wraz zastępcą - Radosławem Kujawskim przedstawili przekrojowo działania podejmowane we wszystkich dziedzinach działalności gminy w 2015 roku.

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u