Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Relacja z XXIX Sesji Rady Gminy

W dniu 17 marca 2017 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Na początku obrad radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowy Żmigród w 2016 roku. Informację przedstawili: Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Piotr Wojtunik - rzecznik prasowy KPP w Jaśle, oraz - w imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie - Magdalena Bruzd.

 

W obszernej prezentacji przedstawiono statystyki przestępczości oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nowy Żmigród. Z informacji przedstawionych przez policjantów wynika, że gmina zalicza się do miejsc bezpiecznych a główne zagrożenia skoncentrowane są wokół uczestników ruchu drogowego. Co roku sytuacja ta ulega poprawie - w dużej mierze dzięki zaangażowaniu UG w Nowym Żmigrodzie poprzez akcję rozprowadzania opasek odblaskowych wśród mieszkańców. Za tę - oraz wiele innych inicjatyw podejmowanych wspólnie z samorządem gminy Komendant Jacek Krzyżak podziękował Wójtowi Grzegorzowi Barze.

Następnie, w części poprzedzającej punkt dotyczący podejmowania uchwał, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Piotr Suski wygłosił oświadczenie w związku z wydarzeniami w trakcie i po ostatniej sesji Rady Gminy Nowy Żmigród z dn. 15 lutego br. W oświadczeniu zaakcentował iż od początku pełnienia funkcji nikomu nie odmówił wstępu na posiedzenia kolegialnych organów gminy. Wyraził ubolewanie z powodu krytyki wygłaszanej przez radną  Wiolettę Muchę na portalach informacyjnych i mediach społecznościowych. Podkreślił fakt, iż nie podziela stanowiska wygłoszonego w trakcie lutowej sesji przez adwokata świadczącego obsługę prawną dla Gminy Nowy Żmigród w przedmiocie utajniania obrad komisji. W końcowej części oświadczenia Przewodniczący zadeklarował oddanie się do dyspozycji Rady Gminy Nowy Żmigród.

Radni wysłuchali następnie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W punkcie dotyczącym podejmowania uchwał radni wyrazili zgodę na przystąpienie wraz z innymi gminami do projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec, Krempna, Jasło". Projekt oprócz szkoleń dla kadry pedagogicznej oferuje również możliwość organizacji dodatkowych zajęć oraz doposażania klasopracowni. Łączny koszt projektu wynosi blisko 3 mln złotych przy dofinansowaniu z EFS na poziomie 95%.

Radni zajęli się następnie projektem uchwały ws. podniesienia dotychczasowej diety sołtysów. O podniesienie diety wnioskowali sami zainteresowani - początkiem 2017 roku. Środki na podwyżkę (o 60 złotych miesięcznie) zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Nowy Żmigród na 2017 rok, przyjętym uchwałą końcem grudnia 2016 roku. Radni przy 12 głosach za i 3 wstrzymujących się przychylili się do wniosku sołtysów.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały dostosowującej obwodu szkolne do nowych realiów edukacyjnych wprowadzonych reformą oświaty. Uchwała była podejmowana już drugi raz w tym roku - poprzednia z dnia 15 lutego br. spotkała się negatywną opinią Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W związku z tym Rada podjęła uchwałę o utworzeniu na terenie gminy siedmiu szkół ośmioklasowych: w Nowym Żmigrodzie, Kątach, Desznicy, Łężynach, Nienaszowie, Makowiskach i Łysej Górze.

W następnych uchwałach w wyniku zmian w obowiązujących przepisach dostosowano uchwały w sprawie kryteriów naboru do przedszkola gminnego oraz publicznych szkół podstawowych. Radni wyrazili również zgodę na dofinansowanie zakupu nowego aparatu USG dla SPGOZ w Nowym Żmigrodzie w kwocie 60 tys złotych. Pozostała część środków na zakup aparatu pochodzić będzie z budżetu SPGOZ o czym poinformował radnych obecny na sesji kierownik ośrodka lek. med. Grzegorz Pers. Z budżetu SPGOZ zostaną również sfinansowane głowice niezbędne do przeprowadzania badań aparatem.

W wolnych wnioskach Wójt Grzegorz Bara poinformował o bieżących sprawach gminy. W sprawozdaniu podkreślił dokończenie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Nowym Żmigrodzie (ul. Dukielska) oraz rozpisaniu przetargu na remont i przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Nienaszowie. Odniósł się również do zażalenia jakie złożył na wspomnianą - negatywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty dot. nowego ustroju szkolnego. Jak powiedział "Złożyłem stosowne zażalenie na postanowienie podkarpackiego kuratora oświaty do ministra edukacji narodowej. Jako samorząd mieliśmy wybór z dwóch wariantów: przekształcenia istniejących 6-klasowych szkół w szkoły 4-klasowe albo szukanie innych rozwiązań. Znając możliwości gminy i patrząc w przyszłość utworzenie dodatkowo w trzech miejscowościach szkół 8-klasowych byłoby irracjonalne. Mając na uwadze całokształt zmian uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie pozostawienie oddziałów przedszkolnych i klas 1-4. Podkreślam, że na dzień dzisiejszy w 6-klasowych szkołach w Łysej Górze, Makowiskach i Desznicy brakuje po jednym oddziale, ponieważ nikt się w danym roku nie urodził, lub podjął obowiązek szkolny w innej placówce. Prognozy demograficzne również nie napawają optymizmem, dlatego należało podjąć odpowiednie do tych realiów działania. Sprzeciwiałem się i nadal sprzeciwiam likwidacji najmniejszych szkół, a zgłoszona propozycja miała na celu poprawę warunków nauczania dla wszystkich uczniów z gminy w długookresowej perspektywie czasu".


Na koniec sesji radni dyskutowali o oświadczeniu wygłoszonym przez Piotra Suskiego, a także wysłuchali obszernej informacji na temat stanu zaawansowania inwestycji i remontów na terenie gminy przedstawionej przez Zastępcę Wójta - Radosława Kujawskiego.

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u