Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

IX Sesja Rady Gminy Nowy Żmigród - relacja

W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Radni zajęli się w pierwszej kolejności radni obradowali nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika, komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie.

Następnie w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród 15 radnych opowiedziało się "za". Wójt Gminy - Grzegorz Bara podziękował za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium, słowa podziękowania skierował również do Skarbnika Gminy - Krystyny Szajnickiej, Sekretarz - Czesławy Żarnowskiej oraz wszystkich pracowników którzy pracowali przy realizacji budżetu w 2014 roku.

Następnie radni zajęli się oceną pracy Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Obecny na sesji kierownik placówki - Grzegorz Pers omówił sprawozdanie, odnosząc się również do prac remontowych które udało się wykonać w budynku ośrodka w ostatnim czasie. Po omówieniu sprawozdania rozpoczęła się dyskusja. Radny Henryk Strzelec stwierdził, że organizacja pracy ośrodka zdrowia nie należy do najlepszych i wiele należy jeszcze poprawić. Dodał, że dochodzą go słuchy jakoby pracownicy SPGOZ nie otrzymali obiecanych premii, mimo zapewnień kierownika placówki na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej SPGOZ. Kierownik Grzegorz Pers odniósł się do tej wypowiedzi twierdząc, że niektórzy potrafią tylko krytykować a powinni skupić na wspólnej pracy na rzecz wspólnego dobra. Dodał, że w SPGOZ pracownicy dostają premie roczne a on sam stara się jak najlepiej kierować placówką. Poinformował zebranych, że od 1 września br. wakat na stanowisku lekarza zostanie obsadzony co wpłynie na poprawę warunków obsługi pacjentów. Następnie radny Mateusz Smyka poruszył temat problemów przy rejestracji telefonicznej pacjentów. Jak stwierdził "Omawiamy ten problem od stycznia i mam wrażenie, że ciągle stoimy w miejscu. Pacjenci dalej mają trudności z zarejestrowaniem się do lekarza przez telefon. Dostęp do służby zdrowia to sprawa podstawowa i nie możemy wobec tego przechodzić obojętnie" Grzegorz Pers przyznał, że problem istnieje i zadeklarował, że będzie się starał zwracać na niego uwagę, żeby proces rejestracji telefonicznej był bardziej skuteczny. Radni 15 głosami "za" zatwierdzili sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPGOZ.

Następnym punktem w porządku obrad była informacja dyrektorów Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i czytelnictwa za 2014 rok. Krystyna Kościk - Torba - dyrektor GBP w obszernym wystąpieniu szczegółowo omówiła ilość wypożyczonych książek, oraz udzielonych informacji bibliotecznych. Zwróciła także uwagę na pozyskane środki na zakup księgozbioru. Radny Mateusz Smyka przypomniał, że w czasie kontroli GBP przez komisję rewizyjną pojawiła się prośba o zakup elektronicznego systemu do inwentaryzacji i obsługi procesu wypożyczania - w związku z czym trzeba się zastanowić na jego zakupem.

Następnie Jerzy Dębiec - dyrektor GOK omówił sprawozdanie z działalności podległej mu instytucji. Po wystąpieniu wywiązała się dyskusja, którą podsumował Grzegorz Bara - Wójt Gminy. W swoim wystąpieniu powiedział "Komisja rewizyjna w jednym ze swoich zaleceń po tegorocznej kontroli prosiła o przedstawienie informacji o kosztach imprez w 2014 roku. Ta informacja dotarła do urzędu. Wynika z niej, że GOK w ubiegłym roku na organizację imprez wydał nieco ponad 7 tys. złotych. Nie może być tak, że instytucja z budżetem 270 tys złotych organizuje imprezy za tak małą kwotę. Jeśli GOK ma tak działać, to jako wójt mówię, że coś tu jest nie tak, że trzeba się temu tematowi przyglądnąć jeszcze raz, wspólnie z radnymi". Krystyna Szajnicka - skarbnik gminy zapytała dyrektora dlaczego nie pozyskuje środków zewnętrznych. Ten ripostował, że nie ma środków na tzw. wkład własny, więc nie ma mowy o pozyskiwaniu funduszy. Z kolei Tadeusz Czajkowski - V-ce przewodniczący Rady zapytał, czy to prawda, że korekta gazety samorządowej kosztuje aż 6 tys. złotych rocznie. Dyrektor przyznał, że faktycznie taki jest koszt - dodał, że skoro radni lepiej wiedzą ile to ma kosztować, to od przyszłego roku będzie to mniejszy koszt. W burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców Nowego Żmigrodu pojawił się również temat protokołu z ostatniej kontroli GOK. Radny Mateusz Smyka stwierdził że "Jeśli jako członek komisji rewizyjnej idę na kontrolę do instytucji, to nie po to aby komuś zaszkodzić, czy być złośliwym, tylko żeby sprawdzić czy publiczne pieniądze są wydawane przy zachowaniu zasad efektywności, gospodarności i rzetelności, oraz czy są wydawane celowo" Radna Teresa Laskowska zapytała również o wykazaną w sprawozdaniu stratę, która okazała się być zobowiązaniem wymagalnym jeszcze z 2013 roku. Podjęto również temat obowiązku zatwierdzenia sprawozdań przez radę, jeśli są one sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. W związku z tym, że sprawozdania z wykonania planu finansowego obu instytucji spełniały te warunki, radni jednogłośnie je zatwierdzili.

Następnie radni wysłuchali informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2014 rok, oraz zgodzili się na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych wieczystych użytkowników. Pod koniec sesji Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Makowiska, Gorzyce, Toki, Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród oraz Nowy Żmigród - część I. Zmiany dotyczą realizacji inwestycji pn. "Budowa napowietrznej linii kablowej 110 kV". realizowanej przez PGE. Grzegorz Bara - Wójt Gminy powiedział, że "Zmiana planów oznacza pierwszy krok w kierunku realizacji tej inwestycji. Sama procedura zmiany plany może potrwać nawet kilka lat, więc nie wiemy kiedy faktycznie dojdzie do jej realizacji.S Zadaniem gminy jest tutaj przygotowanie pewnych procedur, natomiast samą sprawą budowy linii będzie się zajmować PGE. Apeluję tutaj do radnych i sołtysów z miejscowości których dotyczy zmiana, aby spotykać się z mieszkańcami i informować ich o budowie linii Będzie to robić również inwestor, ale to na nas - samorządowcach spoczywa obowiązek bycia w stałym kontakcie z mieszkańcami i przekazywanie informacji"

W informacji Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym Grzegorz Bara przedstawił stan zaawansowania poszczególnych działań. Więcej czasu poświęcił aby omówić sprawę wakacyjnych świetlic środowiskowych, które w okresie wakacyjnym będą działać w 10 miejscowościach. Jak powiedział "Policzyliśmy koszty z ubiegłego roku i podjąłem decyzję, aby zmniejszyć wynagrodzenia wychowawcom świetlic na rzecz zwiększenia środków na wycieczki dla dzieci. Niekiedy to jest jedyna szansa dla dziecka, aby wyjechało na basen, czy zwiedziło jakiś inny, atrakcyjny teren. Nie oszukujmy się - nie wszystkich stać, aby zapewnić wypoczynek dzieciom i naszym zadaniem jest zorganizować taki alternatywny wypoczynek - w miarę możliwości. Bardzo się cieszę że tak się stało".

Wójt poinformował również o ogłoszeniu przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród. Potwierdził również, iż trwają pracę nad specyfikacją istotnych warunków przetargu dla inwestycji pn. "Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie.

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u