Nie będzie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysej Górze!

 

 

8 lutego 2013 roku odbyła się Sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. Program Sesji przewidywał przyjęcie przez radnych zaproponowanych przez Wójta Gminy projektów Uchwał o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie, Szkoły Podstawowej w Łysej Górze,  Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz Szkoły Podstawowej w Desznicy.

Krzysztof Augustyn - wójt Gminy Nowy Żmigród

Zamieszanie po głosowaniu radnej  Haliny Samsel, która jest zarazem nauczycielem w Makowiskach

Podczas dyskusji i głosowań nad przedmiotowymi wnioskami doszło do sporego zamieszania, spowodowanego udziałem w głosowaniu radnej będącej nauczycielem jednej z likwidowanych szkół. Sprawę  wyjaśnił dopiero radca prawny Urzędu Gminy, który powołał się na odpowiednie zapisy  ustawy o samorządzie gminnym. Zgromadzeni na Sesji mieli pretensje do Wójta i Przewodniczącego Rady, że nie poinformowali wcześniej radnej o wykluczeniu jej z udziału w głosowaniu nad likwidacją szkoły w której jest nauczycielem. Przecież Wójt i Przewodniczący Rady Tadeusz Źrebiec doskonale wiedzieli, że ta Pani jest nauczycielką w tej szkole” powiedział naszej redakcji jeden z mieszkańców biorących udział w Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec zarządził reasumpcję głosowania. Radni zadecydowali o pozostaniu przy ostatecznym porządku obrad. W związku z zaistniałą sytuacją radni ostatecznie wypowiedzieli się za przyjęciem proponowanego na wstępie porządku obrad, a więc głosowaniem osobno każdej uchwały o zamiarze likwidacji.

Co stało się ze Szkołą Podstawową  w Starym Żmigrodzie?

Do Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie uczęszcza najmniej dzieci. Cała szkoła w klasach I-III liczy 8 uczniów, a Oddział przedszkolny liczy 4 uczniów. W obronie tej szkoły wystąpił radnyZygmunt Rak, którego argumenty nie były wystarczające dla większości radnych, co ostatecznie doprowadziło do przyjęcia przez radnych projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie.

Zdj.arch. - Spotkanie w obronie szkoły w Makowiskach

Co stało się ze Szkołą Podstawową w Łysej Górze?

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze jest szkołą o największej liczbie uczniów spośród pozostałych szkół zaproponowanych do likwidacji. Cała szkoła w klasach I-VI liczy 49 uczniów, a Oddział przedszkolny liczy 1 ucznia. W obronie tej szkoły wystąpili radny Krzysztof Kłosowski, sołtys Teresa Laskowskaoraz mieszkańcy Łysej Góry. Przeciwne stanowisko zajął Wójt Krzysztof Augustyn, który proponował likwidację szkoły i ewentualne przekazanie stowarzyszeniu. W odpowiedzi radny, sołtys i mieszkańcy Łysej Góry oświadczyli, że na dzień dzisiejszy nie ma osób chętnych do prowadzenia stowarzyszenia, dlatego podjęcie zaproponowanej przez Wójta uchwały będzie końcem szkoły. Ostatecznie do radnych przemówiły argumenty o stosunkowo dużej liczbie uczniów, trudnym położeniu topograficznym Łysej Góry, wysokiej i stabilnej liczbie urodzeń w miejscowości w ostatnich latach oraz brakiem powstania stowarzyszenia, co doprowadziło do odrzucenia przez radnych projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysej Górze.

Barbara Skrzęta - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Co stało się ze Szkołą Podstawową w Makowiskach?

Szkoła Podstawowa w Makowiskach jest drugą szkołą co do wielkości liczby uczniów spośród szkół zaproponowanych do likwidacji. Cała szkoła w klasach I-VI liczy 41 uczniów, a Oddział przedszkolny liczy 13 uczniów. W obronie tej szkoły wystąpili radni Jerzy Ciekliński i Halina Samsel, dyrektor szkoły Barbara Skrzęta oraz mieszkańcy Makowisk. Przeciwne stanowisko zajął Wójt Krzysztof Augustyn, który proponował likwidację szkoły i ewentualne przekazanie stowarzyszeniu. W odpowiedzi mieszkańcy negatywnie ustosunkowali się do propozycji prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie, po czym zapytali Wójta, dlaczego nie zaproponuje przekazania wszystkich szkół z terenu gminy stowarzyszeniom. Ostatecznie Rada Gminy zdecydowaną większością głosów odrzuciła projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

Co stało się ze Szkołą Podstawową w Desznicy?

Szkoła Podstawowa w Desznicy to druga najmniej liczebna szkoła w Gminie Nowy Żmigród. Cała szkoła w klasach I-VI liczy 24 uczniów, a Oddział przedszkolny liczy 7 uczniów.

Zdj.arch. ks. Józef Obłój

W obronie tej szkoły wystąpił ksiądz proboszcz Parafii Desznica Józef Obłój, dyrektor szkołyGrażyna Krajciewicz oraz …Wójt Krzysztof Augustyn. Duchowny wspomniał o tym, że szkoly są wielkim dobrem dla miejscowości. Dla gminy są one trudnym problemem. Zapelował o głosowanie zgodnie ze swoim sumieniem i zrozumieniem dla racji wszystkich ludzi.

Po wypowiedzi księdza Józefa Obłoja, głos zabrał wójt Gminy Krzysztof Augustyn, który ku zaskoczeniu wielu wycofał wniosek o likwidacji szkoły w Desznicy i prosił o odrzucenie projektu Uchwały.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Desznicy Grażyna Krajciewicz powoływała się na osobę i życie patrona szkoły - kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiała szkołę jako miejsce we wsi,  w którym cały czas coś się dzieje.

Ostatecznie Rada Gminy przychyliła się do apelu Wójta i większością głosów odrzuciła projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Desznicy.

Grażyna Krajciewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Desznicy

Co po głosowaniach powiedzieli zgromadzeni mieszkańcy?

„Dlaczego Wójt chciał zlikwidować większe  szkoły:  w Łysej Górze i Makowiskach, a bronił tylko Desznicy? Czy w Łysej Górze i Makowiskach są gorsze dzieci, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy niż w Desznicy?” – powiedział naszej redakcji jeden z rodziców.

„Przez apel pana Wójta gmina teraz będzie miała mniejsze oszczędności na inwestycje. Przecież można było dwie mniejsze szkoły spokojnie zlikwidować” powiedział naszej redakcji jeden z mieszkańców przysłuchujący się obradom.

Szkoła Podstawowa w Desznicy

Efektem końcowym próby reformy szkół na terenie gminy Nowy Żmigród jest podjęcie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie. Uczniom ze zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, a także bezpłatny dowóz do w/w placówki oświatowej.

Stanisław Grzywacz