Regulamin

1. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego korzystania z Gminnego Portalu Informacyjnego www.NowyZmigrod24.pl w tym umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2. Dostęp do serwisu GPI posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet za wyjątkiem osób nie stosujących się do zasad i regulaminu GPI.

3.Użytkownik (Internauta) Gminnego Portalu Informacyjnego www.lysagora.info publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Gminnego Portalu Informacyjnego www.lysagora.info nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach stron www.lysagora.info.

3.1 Każdy użytkownik zamieszczając wpis, komentarz, ogłoszenie na stronach Gminnego Portalu Informacyjnego  www.lysagora.info w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu (komentarza, ogłoszenia).

3.2 Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem redakcji oraz firmy i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych upodobań bądź sympatii.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Gminnego Portalu Informacyjnego www.nowyzmigrod24.pl o treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Gminnego Portalu Informacyjnego www.nowyzmigrod24.pl treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety. Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm.

6. Gminny Portal Informacyjny www.nowyzmigrod24.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6, 6a niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w GPI w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis, komentarz na stronach Gminnego  Portalu Informacyjnego www.nowyzmigrod24.plprzyjmuje to do wiadomości i akceptuje.

7.Przy zamieszczaniu przez użytkownika wpisu, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, GPI może zachować adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu GPI przy zamieszczaniu wpisu. GPI nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Gminnego Portalu Informacyjnego www.lysagora.info innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8.Redakcja GPI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Gminnego Portalu Informacyjnego www.lysagora.info oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

9.Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wybranych stron, wpisów, artykułów, komentarzy z treści serwisu Gminnego Portalu Informacyjnego www.lysagora.info bez podawania przyczyn takiego działania.

10.Użytkownicy Gminnego Portalu Informacyjnego poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.lysagora.info wyrażają zgodę na publikowanie tych treści oraz powoływanie się na nie w innych mediach, które te treści pobiorą do celów własnych.

11.Redakcja GPI zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do treści Portalu GPI dla internautów, którzy rażąco naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

UWAGA!

Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w Gminnym Portalu Informacyjnym www.lysagora.info są chronione i zastrzeżone , a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez naszej zgody są ZABRONIONE.

Podstawa prawna:

Kodeks Karny Art. 284. § 1.Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.