Zakończył się remont zabytkowej kapliczki w Łysej Górze

Mieszkańcy zabiegali o niego od wielu lat. Z biegiem czasu kapliczka popadała bowiem w coraz większą ruinę. Postawienie na nogi zabytkowego obiektu kosztowało 84 870 złotych. Gmina Nowy Żmigród w 2016 roku wpisała kapliczkę do rejestru zabytków co umożliwiło aplikację o środki zewnętrzne. 

Gmina Nowy Żmigród otrzymała 20 tys. zł dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 30 tys. zł dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego reszta pochodziła z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego Łysej Góry.


Remont obejmował:

•Rozpoznanie nawarstwień w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i wnętrza.

• Zabezpieczenie ścian i sklepienia kapliczki pod względem statycznym metodą stemplowania.

• Demontaż kutego krzyża oraz jego konserwacja.

• Mechaniczne usunięcie wtórnego, betonowego stropodachu oraz zdegradowanych nawarstwień tynkarskich z elewacji i wnętrza.

• Czyszczenie powierzchni sklepienia wraz z dociążeniem pach i rekonstrukcją korony murów z gzymsem okapnikowym z cegły

• Rekonstrukcja więźby i pokrycia dachowego z gontu.

• Odkopanie posadowienia na całym obwodzie ścian, odsalanie strefy przyziemia, wzmocnienie ścian fundamentowych oraz wykonanie odwodnienia z opaską filtracyjną z kruszywa.

• Doczyszczenie lica ścian, usunięcie zmurszałych zapraw i zlasowanych kamieni

• Dezynfekcja i odsalanie zawilgoconych partii muru

• Zespolenie spękań z zastosowaniem zapraw szczepnych oraz wzmocnienia konstrukcyjnego ścian z niekorodujących klamer i siatek stalowych

• Uzupełnienie ubytków w muru kamiennego i spoin w technologii oryginału z użyciem kamieni osadzanych na zaprawie mineralnej.

• Wykonanie cienkowarstwowego tynku zacieranego o parametrach dobranych do podłoża.

• Konserwacja i rekonstrukcja brakujących elementów stolarki drzwiowej zgodnie z zachowaną ikonografią zabytku (szpalety, skrzydło drzwiowe,ślusarka) • Rekonstrukcja warstwy malarskiej z zastosowaniem farb o spoiwie wapiennym

.• Montaż krzyża na dachu.

• Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

Kapliczka przed remontem