Rozpoczęcie zawierania umów w ramach projektu parasolowego OZE - Spotkanie I: Nowy Żmigród.

 
Rozpoczynamy etap zawierania umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej, kotłowej i pompowej w ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III - Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE.
 
Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami i ze względów sanitarnych umowy będą zawierane we wskazanych miejscowościach w podziale na adresy realizacji przedsięwzięć.
 
Pierwsze spotkanie - wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie, na których będą montowane instalacje - odbędzie się 24.01.2022 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
 
Przypominamy, że dokumenty winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele (jeżeli występuje współwłasność). Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie są wymagane upoważnienia notarialne. Istotnym jest, aby pełnomocnictwa były oryginalne, pisemne, a z ich treści wprost wynikało prawo do zawarcia przedmiotowej umowy. Prosimy aby zabrać ze sobą dowód osobisty.
 
Nie zawarcie umowy w wyznaczonych terminach będzie równoznaczne z rezygnacją mieszkańca z udziału w projekcie.
 
Jednocześnie informujemy, że podobne spotkania, dla pozostałych mieszkańców (uczestników projektu) odbędą się również w innych miejscowościach naszej gminy, o czym zainteresowane osoby zostaną poinformowane (podobnie jak w niniejszym przypadku) za pośrednictwem ogłoszenia oraz każdy z nich telefonicznie.
 
Udział w spotkaniu wyłącznie dla uczestników projektu. W momencie, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy z mieszkańcami, wówczas Gmina Nowy Żmigród ogłosi nabór uzupełniający na ewentualne wolne instalacje, o czym poinformujemy w ogłoszeniu o naborze.
 
 
UG Nowy Żmigród