Dziś sesja absolutoryjna. Transmisja on-line od godziny 10:00

Dziś o godz. 10.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Jest to sesja absolutoryjna. Sesja odbywać się będzie w Sali nr. 14 w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, o godzinie 10.00.

RELACJA LIVE OD GODZINY 10:00 NA STRONIE https://nowyzmigrod.sesja.pl/

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 30 marca 2022 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 r.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok:

a/ debata,

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok:

a/wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

b/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok,

c/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród,

2/ zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród,

3/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2022 – 2025,

4/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 r.,

5/ udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec