Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Żmigród

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Żmigród

28 czerwca 2024 r. podczas sesji Rady Gminy Nowy Żmigród, radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2023 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po wysłuchaniu Raportu o stanie gminy wójt Grzegorz Bara uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania. Radni przyjęli także absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Gminy, to ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez wójta, a jednocześnie wyraz rocznej oceny działalności wójta w zakresie realizacji budżetu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez wójta w 2023 r. wykonany prawidłowo.

wotum24

radni24