Regulamin Amatorskiej Ligi Siatkówki

 

REGULAMIN

„Ligi drużyn amatorskich w piłce siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród ”

 

 1. Cel:

-         popularyzacja piłki siatkowej w środowisku miejskim,

-        zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia

       od nałogu,

-         popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

 

 1. Organizator:

-         Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

 

 1. Termin i miejsce:

-        mecze rozgrywane będą od 26.11.2019 r. do 31.02.2020 r. w niedziele godziny popołudniowe,

-        hala sportowa Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza oraz godzin rozgrywanych spotkań.

 

 1. Uczestnictwo:

-         prawo startu mają zawodnicy /drużyny amatorskie/ którzy nie posiadają aktualnej licencji PZPS, którzy zarejestrowali  drużynę, co najmniej 5 – osobową, a max 10 osób,

- siatka umieszczona na wysokości 243m,

- mecze rozgrywane godnie z przepisami PZPS,

-   drużyny mogą być mieszane ale nie więcej niż 50% mogą stanowić kobiety

- zawodnik musi mieć ukończone 16 lat i zgodę na udział podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów

 

 1. System rozgrywek:

-         każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte).

-     zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole,

-     mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:

      - drużyna ma skład 4 osobowy,

      - drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,

      - w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,

-    o rozgrywkach i terminach rozgrywek zawiadamia Organizator na stronie internetowej NowyZmigród24

 

 1. Zgłoszenia:

-     Zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Stanisława Zoły nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie tel 503 092 866 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie pisemnej – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

-     Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania
w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy.

-     Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej przed pierwszym meczem Organizatorowi.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej NowyZmigród24

 

 1. Nagrody:

-    drużyna, która zajmie I - III miejsce otrzyma Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród,

-         drużyny zajmujące miejsca IV – otrzymują dyplomy,

-         po zakończeniu sezonu rozgrywek Wójt Gminy Nowy Żmigród sfinansuje Turniej podsumowujący ligę.

 

 1. Zasady finansowania:

-         koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne koszty organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny,

opłata startowa wynosi 200 zł od każdej drużyny /wpisowe przeznaczone zostanie na wynagrodzenie dla sędziego oraz wodę do picia podczas rozgrywek, Kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych  przed rozpoczęciem pierwszego meczu.

-        koszty wynajęcia hali sportowej pokrywa Organizator.

 

 

 

 1. Klasyfikacja:

O zajętym miejscu decydują:

-         ilość zdobytych punktów ( wygrana 3 pkt. przegrana 0 pkt.)

-         przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów,

-     przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,

-     wynik bezpośredniego spotkania,

 

 1. Drużyna liczy, co najmniej 5 graczy plus max do 5 rezerwowych. Obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe).

 

 1. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

 

 1. Postanowienia końcowe:

-     Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-     w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem Organizatora Panem Stanisławem Zoła.

-    interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora

 

 

 

 1. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestnika turnieju lub jego opiekuna prawnego na :
 • przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją turnieju,
 • nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatorów,
 • Organizator może udostępniać dane uczestników turnieju w zakresie imienia, nazwiska, wieku, wyników turnieju oraz wizerunku na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 • Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu zorganizowania Turnieju drużyn amatorskich w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród jest:
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie reprezentowana przez Dyrektora, kontakt: Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 4, tel. 13 44 15 031.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionego interesu realizowany przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz wyrażona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w turnieju.
 • Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 • Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów prawa uzyskują do nich dostęp.
 • Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 • Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 ……………………….. dnia………………..2019 r.

 

POTWIERDZENIE

UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD.

 

 

 

Nazwa drużyny: ……………………………………………………………………..……………………………

 

 

………………………….………………. 2. Osoba odpowiedzialna za drużynę:

 

Nazwisko i imię:

…………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………….…………….. Adres (z kodem poczt.):

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………….. Tel.: …………………………..………………… e-mail:

 

 

…………….…………………………….

 

 

……………………………………………………………. podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 ……………………….. dnia………………..2019 r.

 

 

 

Zgoda na udostępnienie wizerunku

 

 

………………………………………………………                            …………………, dn.  ……………………

(imię i nazwisko)

 

 

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę
 • nie wyrażam zgody

na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów „Turnieju drużyn amatorskich w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród” poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań w przestrzeni publicznej tj. stronach internatowych Organizatorów, lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń w obszarze budynków Organizatorów.

Jednocześnie oświadczam, iż:

 1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego,
 2. wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste,
 3. niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie uprawnia do „przeniesienia” tej zgody na osobę trzecią.

 

 

 

 

…….……………………………………..

                                                                                                                                                                                                (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Nazwa drużyny

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.