Dzisiaj XXXVII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2021 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 13ºº W SALI NR 14 URZĘDU GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE ODBĘDZIE SIĘ : XXXVII SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI W NOWYM ŻMIGRODZIE.

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m in.:

 Sesja dostępna będzie online pod adresem: www.nowyzmigrod.sesja.pl 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 30 września 2021 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 25 października 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie :

1/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.,

2/ ustanowienia pomnika przyrody,

3/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2026,

4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie,

5/ przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Żmigród,

6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 r.,

7/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego,

8/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Żmigrodzie,

9/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród.

8. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Strzelec