Nowy Żmigród: Ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja zostaną zmodernizowane

Nowy Żmigród: Ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja zostaną zmodernizowane

 Dziś (01.03.2023 r.) w pok. 14 naszego Urzędu, Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, w obecności Radnego Mateusza Smyki, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elżbiety Piotrowskiej zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 38-200 Jasło: POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja dróg gminnych ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród”. Zadanie obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni, wraz z nawierzchnią bitumiczną, chodników o nawierzchni z kostki brukowej, na długości modernizowanych dróg gminnych. Wykonane zostaną również elementy odwodnienia dróg w postaci ścieków powierzchniowych kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne. Zlikwidowane zostaną kolizje z liniami teletechnicznymi, elektrycznymi i siecią gazociągu.

Ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych, prowadzone będzie w celu poprawy płynności ruchu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

  • Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: do 13 m-cy od dnia zawarcia umowy (do 1 kwietnia 2025 r),
  • Wartość inwestycji: 1 268 781,78 zł,
  • Dofinansowanie w ramach VIII edycji Polskiego Ładu: 1 205 342,69 zł (95% wartości inwestycji),
  • Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 63 439,09 zł (5% wartości inwestycji).

Projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VIII.

UG Nowy Żmigród 

Wegierska i Wenecja PL 2 3 z 9

Wegierska i Wenecja PL 2 5 z 9

Wegierska i Wenecja PL 2 6 z 9

Wegierska i Wenecja PL 2 9 z 9